Publikacja pt. Pierwsze ćwiczenia zawiera treści wychowania i nauczania dotyczące kluczowych edukacji, takich jak: edukacja polonistyczna, matematyczna, społeczna, przyrodnicza, a także elementów edukacji muzycznej oraz plastycznej. Treści te stanowią rozwinięcie, przetworzenie, uzupełnienie i rozszerzenie tygodniowych planów pracy, umieszczonych w czterech poradnikach dla nauczyciela klasy pierwszej szkoły podstawowej, skorelowanych z Naszym elementarzem i zgodnych z obowiązującą podstawą programową MEN dla I etapu edukacyjnego.

Różnorodne ćwiczenia, zawarte w poszczególnych częściach publikacji, powiązane są z tematyką elementarza. Na pasku nawigacyjnym umieszczonym w dolnej części każdej strony znajduje się nazwa bloku tematycznego (zgodnego z przewodnikiem MEN) oraz odsyłacz do stron elementarzowych. Natomiast tytuły poszczególnych stron oraz proponowane ćwiczenia i działania uczniów, nawiązujące do tematu dnia, do zagadnień omawianych w ramach danego bloku tematycznego, pozwalają nauczycielom na swobodne planowanie pracy z uczniami, a także ukierunkowują pracę uczniów podczas lekcji i w domu. Duży format zeszytów ćwiczeń sprzyja bogactwu barwnych ilustracji i prezentacji zdjęciowej.

Pełna oferta z językiem obcym

W ramach dotacji MEN szkoła możne dokonać zakupu materiałów ćwiczeniowych w kwocie 50 zł. Dodatkowo można przeznaczyć 25 zł na zakup podręcznika do języka obcego. W związku z powyższym proponujemy kompletną ofertę, która mieści się w kwocie dotacji MEN (75 zł), z czego 1% stanowią koszty obsługi zadania. Maksymalny koszt materiałów ćwiczeniowych wynosi 74,25 zł.

Zamówienia

Zamówienia prosimy składać za pomocą formularza zamówienia. Do pobrania poniżej:

Formularz zamówienia